Search This Blog

18 February, 2018

SUPRABHATAMSuprabhatam: First hymn sung every morning in the Tirumala Temple


     'Suprabhatam'is the first and foremost pre-dawn seva performed in the temple of Lord Venkateswara.  This ritual is performed at Sayana Mandapam inside sanctum sanctorum to wake-up the Lord from His celestial sleep, amidst the rhythmic chanting of vedic hymns.  Every day in the early hours, acharyapurushas the hymns while on the other hand, a descendant of Tallapaka Annamacharya sings some songs penned by the great saint poet in praise of Lord Venkateswara at the first corridor of the sanctum at the same time.        Suprabhatam is, perhaps, one of the most popular prayers in Hindu temples in India.  It is also one of its kind and is identified with Lord Sri Venkateswara.  It is the first hymn to be used sung every morning in tirumala temple.      In essence, it is an affectionate entreaty to the God to wake-up at dawn.  It wishes the God an auspicious morning and that it may be good for the divine work that awaits Him.  The opening hymn is addressed to Lord Sri Rama, as the son of Kaushalya.  Lord Sri Rama, like Lord Sri Venkateswara, is an avatar Lord Vishnu.  This hymn is often chanted at the residences of the devotees of Lord Sri Venkateswara at dawn or early in morning.  Owing to the length of the prayer, its audio renditions are equally popular.Sri Venkateswara Suprabhatham with Lyrics

1. 
kausalya supraja rama!
purva sandhya pravartate,
uttistha nara sardula!
kartavyam daivam ahnikam.
2.
uttisthottistha govinda!
uttistha garudadhvaja!
uttistha kamalakanta!
trailokyam mangalam kuru.
3
matas samasta jagatam madhukaitabhareh
vaksoviharini manohara divyamurte,
srisvamini sritajanapriya donasile
srivenkatesa dayite tava suprabhatam.
4.
tava suprabhatam aravinda locane
bhavatu prasannamukha candra mandale,
vidhi sankarendravanitabhir arcite
vrsasailanatha dayite dayanidhe.
5.
atryadi sapta rsayas samupasya sandhyam
akasa sindhu kamalani manoharani,
adaya padayugam arcayitum prapannah
sesadri sekhara vibho! tava suprabhatam.
6.
pancananabjabhava sanmukha vasavadyah
traivikramadi caritam vibudhahu stuvanti,
bhasapatih pathati vasara suddhim arat
sesadri sekhara vibho tava suprabhatam
7
isat praphulla sarasiruha narikela
puga drumadi sumanohara palikanam,
avati mandam anilah saha divyagandhaih
sesadri sekhara vibho tava suprabhatam.
8.
unmilya netra yugam uttamapanjarasthah
patravasista kadali phala payasani,
bhuktva salilam atha kelisukah pathanti
sesadri sekhara vibho tava suprabhatam.
9.
tantri prakarsa madhura svanaya vipancya
gayaty ananta caritam tava narado'pi,
bhasasamagram asakrtkaracara ramyam
sesadri sekhara vibho tava suprabhatam.
10.
bhrngavalli ca makaranda resanuviddha
jhankara gita ninadaih saha sevanaya,
nirayaty upanta sarasikamalodarebhyah
sesadri sekhara vibho tava suprabhatam.
11.
yosaganena vara dadhni vimathyamane
ghosalayesu dadhi manthana tivra ghosah,
rosat kalim vadadhate kakubhas ca kumbhah
sesadri sekhara vibho tava suprabhatam.
12.
padmesa mitra satapatra gatalivargah
hartum sriyam kuvalayasya nijanga laksmya,
bheri ninadam iva bibhrati tivra nadam
sesadri sekhara vibho tava suprabhatam.
13.
srimann abhista varadakhila loka bandho
sri srinivasa jagadeka dayaikasindho,
sri devata grha bhujantara divyamurte!
sri venkatacalapate tava suprabhatam.
14.
sri svami puskarinikaplava nirmalangah
sreyoi'rthino hara virinnnnnnnnnadanadyah,
dvare vasanti varavetra hatottamangah,
dvare vasanti varavetra hatottamangah,
sri venkatacalapate tava suprabhatam.
15. 
sri sesasila garduacala venkatadri
narayanadri vrsabhadri vrsater anisam vadanti
sri venkatacalapate tava suprabhatam.
16.
sevaparah siva suresa krsanu dharma
rakso'mbunatha pavamana dhanadhinathah,
badhanjali pravilasan nija sirsa desah
sri venkatacalapate tava suprabhatam.
17.
dhatisu te vihagaraja mrgadhiraja
nagadhiraja gajaraja hayadhirajah,
svasvadhikara mahimadikam arthayante
sri venkatachalapate tava suprabhatam.
18. 
suryendu bhauma budha venkpati kavya sauri
svarbhanu ketu divisat parisat pradhanah,
tvaddasa dasa caramavadhi dasa dasah
sri venkatacalapate tavam suprabhatam.
19.
tvat padadhuli bharita sphuritottamangah
svargapavarga nrapeksa nijantarangah,
kalpagamakalanayakulatam labhante
sri venkatachalapate tava suprabhatam.
20.
tvad gopuragra sikharani niriksamanah
svargapavarga padavim paramam srayantah,
martya manusya bhuvane matim asrayante
sri venkatachalapate tava suprabhatam.
21.
sri bhumi nayaka dayadi gunamrtabdhe!
devadhideva jagadekasaranyamurte,
srimann ananta garduadibhir arcitanghre!
sri venkatachalapate tava suprabhatam.
22.
sri padmanabha purusottama vasudeva
vaikunta madhava janardana cakrapane,
srivatsa cihna saranagata parijata
sri venkatatachalapate tava suprabhatam.
23.
kandarpa darpa hara sundara divya murte!
kanta kucamburuha kutmala loladrste,
kalyana nirmala gunakara divyakirte!
sri venkatachalapate tava suprabhatam.
24.
minakrte kamatha kola nrsimha varnin
svamin parasvathatapodhana ramachandra,
sesamsarama yadunandana kalkirupa
sri venkatachalapate tava suprabhatam.
25.
ela lavanga ghanasara sugandhi tirtham
divyam viyat sariti hema ghatesu purnam,
dhrtva'dya vaidika sikhamanayah prahrstah
tisthanti venkatapate tava suprabahatam.
26.
bhasvan udeti vikacani saroruhani
sampurayanti ninadaih kakubho vihangah,
sri vaisnavah satatam arthitamangalas te
dhamasrayanti tava venkata suprabhatham.
27.
brabmadayas suravaras samaharsayas te
santas sanadana mukhastv atha yogivaryah,
dhamantike tava hi mangala vastu hastah
sri venkatachalapate tava suprabhatam.
28.
laksmi nivasa! niravadya gunaika sindho!
samsara sagara samuttaranaika seto!
vedanta vedya nijavaibhava bhaktabhogya!
sri venkatachalapate tava suprabhatam.
29.
itham vrsacalapater iha suprabhatam
ye manavah pratidinam pathitum pravrttah,
tesam prabhatasamaye smrtir anga bhajam
prajam parartha sulabham paramam prasute.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Source:
Excerpts from the book on "Tirupati" by Kota Neelima.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~